Statut Stowarzyszenia Miłośników Szańca

Statut
Stowarzyszenia Miłośników Szańca

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Miłośników Szańcazwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać skrótu SMS Szaniec.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Szaniec.

§ 3

Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Z 2001 nr 79, poz. 855 z późn. zm.
i  posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe, może powołać inne organizacje zgodnie
z prawem.

§ 7

Stowarzyszenie realizując swoje cele opiera się na społecznej pracy swoich członków
i społecznej pracy władz Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do prowadzenia spraw księgowo – rachunkowych i innych.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi Szańca,
 2. wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności Szańca;
 3. promocja Szańca oraz popularyzacja wiedzy na temat jego historii i teraźniejszości;
 4. objęcie opieką zabytków Szańca i okolic;
 5. podejmowanie działań na rzecz infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego,
 6. propagowanie idei selektywnej zbiórki odpadów,
 7. podejmowanie działań mających na celu tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjno-kulturalnej.
 8. upowszechnianie i rozwijanie kultury religijnej;
 9. działalność na rzecz ochrony i promocji Szanieckiego parku krajobrazowego;
 10. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 11. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;
 12. podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej;
 13. inspirowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju obszarów  wiejskich i partnerstwa lokalnego,
 14. organizacja imprez kulturalnych i sportowych, a także uczestnictwo w tych imprezach,
 15. organizacja zajęć kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji,
 16. edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 17. organizacja uroczystości patriotycznych,
 18. organizacja rajdów,
 19. organizacja konkursów plastycznych, ekologicznych i tematycznych dla dzieci i młodzieży,
 20. organizacja imprez ekologicznych o charakterze edukacyjnym.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. bezpośrednie kontakty z władzami i organizacjami gminy Busko – Zdrój, przedstawicielami władz samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz władz państwowych;
 2. wyrażanie opinii i postulatów dotyczących spraw istotnych dla społeczności Szańca;
 3. wspieranie imprez o charakterze kulturalno – artystycznym i turystycznym;
 4. prowadzenie działań na rzecz rozwoju oferty edukacyjno – kulturalnej Szańca;
 5. włączenie zagadnień związanych z Szańcem w proces dydaktyczno – wychowawczy  szkoły;
 6. współpracę ze środowiskami instytucji kultury;
 7. upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego;
 1. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia w szczególności poprzez grupowanie wokół Stowarzyszenia osób i instytucji, które poprzez społeczną działalność pragną podnosić poziom życia społeczno- gospodarczego, kultury, oświaty, rekreacji a także usług, handlu, twórczości ludowej, pamiątkarstwa, sytuacji mieszkaniowej miejscowej ludności,
 2. prowadzenie działalności na rzecz pozyskania środków finansowych wyłącznie na cele statutowe.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

§ 13

Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia wraz z zobowiązaniem się przestrzegania zapisów niniejszego Statutu. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia i pisemnym powiadomieniu zainteresowanego, lub w każdy inny skuteczny sposób.

§ 14

Honorowym członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego i Stowarzyszenia. Za swoją działalność i pracę może być wyróżniony okolicznościowym dyplomem i wpisem do „Złotej Księgi Stowarzyszenia” decyzją Zarządu
w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 2. dbać o jego dobre imię;
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
 4. przestrzegać zapisów niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

1.wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

2. korzystać z lokali udostępnionych dla Stowarzyszenia;

3. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

4. korzystać nieodpłatnie z poradnictwa, szkoleń, prelekcji i imprez kulturalnych;

5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie;

6. członkom dorosłym oraz członkom niepełnoletnim, za wyjątkiem członka honorowego
i wspierającego przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

 

§ 17

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie. Formę i rodzaj sposobu wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie wspierający i członkowie honorowi posiadają z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego wszystkie prawa członka Stowarzyszenia.

§ 19

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną do Zarządu;
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
  2. za nieusprawiedliwione nieobecności w zebraniach i pracach Stowarzyszenia;
  3. za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy;
  4. za utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

§ 20

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Kadencja władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 24

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków. Walne Zgromadzenie obraduje co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub na pisemny, wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie i miejscu obradowania oraz propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznacza się o kwadrans później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzy-szenia i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 25

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia;
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. ustalanie okresu składkowego i wysokości składek członkowskich z rozgraniczeniem wysokości składki dla dorosłych i nieletnich;
 7. ustalanie liczby członków Zarządu;
 8. uchwalanie zmian Statutu;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesione przez członków Stowarzyszenia;
 1. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględ-nej większości głosów. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu,
a każdy z nich reprezentuje sekcję Stowarzyszenia wyznaczoną przez cele statutowe. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zarząd wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu, po wyborze Prezesa Zarządu.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. tworzenie komisji do prac określonych w § 10 Statutu Stowarzyszenia;
 2. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
 3. wyróżnianie członków i nie zrzeszonych osób honorowym dyplomem;
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 5. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. powoływanie i zatwierdzanie Rady Programowej.

 

§ 28

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez Walne Zgromadzenie;
 2. kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
 3. kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd;
 4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 5. występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 30

1.Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy Stowarzyszeniu może zostać utworzona Rada Programowa.

 1. Rada Programowa jest zespołem doradczym Stowarzyszenia,
 2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i prawne, które spełniają jeden
  z poniższych warunków:

a. wspierają działalność Stowarzyszenia,

b. posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia

c. swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

d. są znaczące ze względu na swój udział w życiu społeczności lokalnej.

 1. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Zarząd,
 2. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb,
 3. Rada Programowa ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Opinie winny być przedstawiane Zarządowi w formie pisemnej.
 4. Wnioski i opinie Rady nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.
 5. Rada Programowa może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 31

W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia określonych w § 21 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, władze te pracują dalej w uszczuplonym składzie.

Jeśli skład poszczególnych Władz ulegnie zmniejszeniu do 50% z pierwotnego stanu, koniecznym jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 32

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź co najmniej 2 innych członków Zarządu działających z pisemnym upoważnieniem Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu jednoosobowo, bądź co najmniej 2 innych członków Zarządu  działających z pisemnym upoważnieniem Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

 

 

 

Rozdział V

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 33

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie w trybie określonym w § 24 niniejszego Statutu. Podejmując uchwałę
o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Jeśli uchwała, o której mowa wyżej nie stanowi inaczej, likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

§ 34

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony, a niniejszy Statut jest dostępny dla wszystkich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie miłośników Szańca. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.